Home Download
เกี่ยวกับ
About us ...

ข้อมูลทางกายภาพ

 
 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่ตั้งและอาณาเขต
 • พื้นที่และการปกครอง
 • แหล่งน้ำตามธรรมชาติและที่สร้างขึ้น
 • ปริมาณน้ำฝนรอบปี
 • ลักษณะภูมิประเทศ
 • เส้นทางคมนาคม

 • ประวัติความเป็นมา
                 
      
        
  อำเภอท่าตูม  ชุมชนอำเภอท่าตูมเป็นชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิม
  ตั้งแต่สมัยเจนละ(ยุคศตวรรษที่ 12 -13) ที่มีการปกครอง อิสานปุระ
  (สุรินทร์) เมื่อรัฐสมัยของ พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ประกาศลัทธิเทวราชา
  และสถาปนาอาณาจักรอังกอร์ ได้มีการแผ่ขยายการปกครองออก
  ไปอย่างกว้างขวาง จากการนับถือเทวนิยมดังกล่าว จะมีการการสร้าง
  เทวสถานในการประกอบพิธี และปราสาทที่พำนักของผู้แสวงบุญทั่วไป
  ในการไปมาหาสู่ระหว่างเมืองสำคัญต่าง ๆ ในสมัยนั้น จะติดต่อกันทั้ง


  ในทางบกและทางน้ำ ซึ่งเป็นไปในรูปแบบของการส่งส่วย ส่งเครื่องราชบรรณาการ การแลกเปลี่ยน ผลิตผล การค้าขาย
  ตลอดจนการยกกองทัพไปรบ การติดต่อระหว่างเมืองในแดนอิสานตอนล่าง จึงเป็นทางเรือส่วนใหญ่
             ในสมัยรัชกาลที่ 5 อำเภอท่าตูมได้ยกขึ้นเป็น อำเภอสุรพินฑ์ ซึ่งต้องขึ้นตรงต่อเจ้าเมืองขุขันธ์ และในปี 2452 เห็นว่า
  การให้อำเภอสุรพินฑ์ ขึ้นอยู่กับเจ้าเมืองขุขันฑ์ มีระยะทางไกลมาก สร้างความลำบากให้แก่ข้าราชการและราษฎรที่ไปติดต่อ
  ราชการ จึงพิจารณาให้อำเภอสุรพินฑ์มาขึ้นตรงต่อเจ้าเมืองสุรินทร์ และเปลี่ยนเป็นชื่อว่า อำเภออุดรสุรินทร์ ในปี 2454 ครั้ง
  แรกให้ขึ้นอยู่กับอำเภอสุรินทร์ มีหลวงแพ่ง เป็นนายอำเภอคนแรก
             ต่อมาในปี 2456 ได้มีการตั้งอำเภออุดรสุรินทร์บริเวณริมฝั่งแม่น้ำมูล บ้านกำปงสวาย แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.2456
  ขุนสุรสิทธิ์  สาราการ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายอำเภอคนแรก เมื่อเทศาภิบาลได้ตรวจงานอำเภอท่าตูมและชมวิวทิวทัศน์ในใกล้
  แม่น้ำมูล ที่ท่าแพ หน้าที่ว่าการอำเภอได้พลาดตกลงน้ำเสียงดังตูม ชาวบ้านจึงเรียกท่าน้ำแห่งนี้ว่า "ท่าตูม" และเนื่องจากท่าน้ำ
  แห่งนั้นเป็นที่ตั้งอำเภอด้วย  จึงเรียกว่าที่ว่าการอำเภอจนติดปากมาจนทุกวันนี้

  กลับด้านบน

  ที่ตั้งและอาณาเขต

            
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  เขตอำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
                ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตอำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
                ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตอำเภอรัตนบุรี อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
                ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  เขตอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์และอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

  กลับด้านบน

   

  พื้นที่และการปกครอง

            
  อำเภอท่าตูมมีพื้นที่  714 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 446,250 ไร่ พื้นที่และการใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่จะเป็นด้าน
  การเกษตร ได้แก่ การทำนา ทำไร่ และการเลี้ยงสัตว์
                การปกครองแบ่งออกเป็น 10 ตำบล จำนวนหมู่บ้าน 165 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล 10 แห่ง เทศบาลตำบล 1 แห่ง
  ประชากร 93,055 คน (ข้อมูล อำเภอท่าตูม เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2548) ชาย 46,535 คน หญิง 46,520 คน จำนวนหลังคาเรือน
  19,227 หลังคาเรือน

             - พื้นที่ทำการเษตร 273,941 ไร่ แบ่งเป็นพพื้นที่ทำนา 220,000 ไร่ พื้นที่ทำไร่ 17,808 ไร่ พื้นที่ทำสวน 4,588 ไร่
             - พื้นที่ป่าสงวน 37,397 ไร่

  กลับด้านบน  แหล่งน้ำธรรมชาติ

  1. แม่น้ำมูล   ไหลผ่านตำบลกระโพ  ตำบลบะ  ตำบลพรมเทพ ตำบลทุ่งกุลา ตำบลท่าตูม ตำบลโพนครก  ตำบลหนองบัว เนื้อที่ประมาณ  2500  ไร่  ใช้ประโยชน์ทำการเกษตร  ประมงขนาดเล็กตลอดปี
  2. ลำพลับพลา  ไหลผ่านตำบลพรมเทพ ตำบลทุ่งกุลา และตำบลโพนครก เนื้อที่ประมาณ  500  ไร่ ใช้ประโยชน์ทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์
  3. ห้วยระวี ไหลผ่านตำบลบะ ตำบลหนองเมธี  เนื้อที่ประมาณ  375  ไร่ ใช้ประโยชน์ทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์
  4. กุดมะโน อยู่ในตำบลโพนครก  เนื้อที่ประมาณ  281 ไร่ ใช้ประโยชน์ทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์
  5. กุดน้ำใส อยู่ในตำบลโพนครก  เนื้อที่ประมาณ  125 ไร่ ใช้ประโยชน์ทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์
  6. ห้วยอารีย์  อยู่ในตำบลโพนครก  เนื้อที่ประมาณ  94 ไร่ ใช้ประโยชน์ทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์
  7. กุดตาเพ็งอยู่ในตำบลโพนครก  เนื้อที่ประมาณ  94 ไร่ ใช้ประโยชน์ทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์
  8. ลำน้ำชี ไหลผ่านตำบลกระโพ  เนื้อที่ประมาณ  125 ไร่ ใช้ประโยชน์ทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์

  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นที่สำคัญ

  อ่างเก็บน้ำบ้านลุงปุง ต.ท่าตูมเนื้อที่ประมาณ  240  ไร่ ใช้ประโยชน์ทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์
  ฝายน้ำล้นบ้านตาโต ต. พรมเทพเนื้อที่ประมาณ  250 ไร่ ใช้ประโยชน์ทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์
  หนองกระจับ ต. พรมเทพเนื้อที่ประมาณ  280 ไร่ ใช้ประโยชน์ทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์
  อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำอ้อม ต.ทุ่งกุลาเนื้อที่ประมาณ  241 ไร่ ใช้ประโยชน์ทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์
  ฝายบ้านน้ำคำ ต. ท่าตูมเนื้อที่ประมาณ  187  ไร่ ใช้ประโยชน์ทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์
  ฝายบ้านตูม(หนองสิม) ต.ท่าตูมเนื้อที่ประมาณ  375  ไร่ ใช้ประโยชน์ทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์
  ฝายทุ่งโก ต.หนองเมธีเนื้อที่ประมาณ  250  ไร่ ใช้ประโยชน์ทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์
  ชลประทานขนาดเล็กบ้านแร้งไข่ ต. หนองเมธีเนื้อที่ประมาณ  80 ไร่ ใช้ประโยชน์ทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์
  ฝายบ้านพะเนา ต.หนองเมธีเนื้อที่ประมาณ  94ไร่ ใช้ประโยชน์ทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์
  หนองเฉนียง  ต.บะเนื้อที่ประมาณ  80  ไร่ ใช้ประโยชน์ทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์
  หนองใหญ่  ต. บัวโคกเนื้อที่ประมาณ  30 ไร่ ใช้ประโยชน์ทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์
  หนองกลาง ต. บัวโคกเนื้อที่ประมาณ  13 ไร่ ใช้ประโยชน์ทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์

  กลับด้านบน  ปริมาณน้ำฝนรอบป

  ปี 2544  จำนวนวันที่มีฝนตกรวม  114  วัน ปริมาณน้ำฝน  1,699.6 มิลลิเมตร/ปี
  ปี 2545  จำนวนวันที่มีฝนตกรวม  120  วัน ปริมาณน้ำฝน  1,587.6 มิลลิเมตร/ปี
  ปี 2546  จำนวนวันที่มีฝนตกรวม  93  วัน ปริมาณน้ำฝน  1,262.1 มิลลิเมตร/ปี
  ปี 2547  จำนวนวันที่มีฝนตกรวม  91 วัน ปริมาณน้ำฝน  1,325.0 มิลลิเมตร/ปี
  ปี 2548  จำนวนวันที่มีฝนตกรวม  111 วัน ปริมาณน้ำฝน  1,219.8 มิลลิเมตร/ปี
  ปี 2549  จำนวนวันที่มีฝนตกรวม          วัน ปริมาณน้ำฝน               มิลลิเมตร/ปี

  กลับด้านบน

   

  ลักษณะภูมิประเทศ

            
  - ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูงและที่ราบลุ่มบางส่วน โดยบริเวณทางตอนเหนือมีสภาพเป็นที่ราบกว้างใหญ่ที่มีชื่อเสียงเรียกขาน
  ว่า "ทุ่งกุลาร้องไห้" (ปัจจุบันอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณธัญญาหาร) ซึ่งเป็นที่ราบเรียบในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลทุ่งกุลา
  ตำบลพรมเทพ ตำบลโพนครก ตอนกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำมูลไหลผ่านจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกและบริเวณทางทิศใต้
  ตะวันตกเฉียงใต้เป็นที่ราบสูง ได้แก่ บริเวณทางทิศใต้ของอำเภอ เป็นที่ราบสูงจากั่งของแม่น้ำมูลจนถึงเขาพนมดิน สภาพดินส่วนใหญ่
  เป็นดินร่วนปนทราย ไม่อุ้มน้ำ ทิศเหนือฝั่งแม่น้ำมูลจะเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง อำเภอท่าตูมมีแม่น้ำที่สำคัญไหลผ่าน ดังนี้
             1. แม่น้ำมูล ไหลผ่านอำเภอท่าตูม จากทิศตะวันตก ไปทิศตะวันออก เป็นแม่น้ำสำคัญไหลผ่านตอนกลางของอำเภอท่าตูม
  เป็นแหล่ง กำเนิดพันธ์ปลาชนิดต่างๆ เป็นธรรมชาติและเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่หล่อเลี้ยงเกษตรกรของอำเภอท่าตูม
             2. แม่น้ำชี  เป็นลำน้ำที่สำคัญอีกสายหนึ่งของอำเภอท่าตูม ไหลผ่านอำเภอท่าตูมจากทิศตะวันตกไปบบรจบแม่น้ำมูลที่บริเวณ
  "วังทลุ" ที่บ้านตากลาง ตำบลกระโพ
             3. ลำพลับพลา เป็นลำน้ำที่ไหลผ่านทางทิศเหนือของอำเภอท่าตูม ในเขตตำบลทุ่งกุลา ไหลผ่านทางทิศเหนือของอำเภอ
  ในเขตทุ่งกุลา ไหลจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกบรรจบแม่น้ำมูลที่ตำบลโพนครก

  กลับด้านบน

   

  เส้นทางคมนาคม

          
     - ทางหลวง สาย 214 จากตัวจังหวัดสุรินทร์ ถึง จังหวัดร้อยเอ็ด
               - ทางหลวง สาย 2076 เชื่อมจากอำเภอท่าตูม ถึง อำเภอรัตนบุรี
               - ทางหลวง สาย 2081 เชื่อมจากทางหลวงสาย 214 บริเวณ ตำบลทุ่งกุลา ถึง อำเภอชุมพลบุรี
               - ระยะทางจากจังหวัดสุรินทร์ ถึง อำเภอท่าตูม มีระยะทาง 52 กิโลเมตร

  กลับด้านบน

   
   
   
  สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตูม  โทร.044-591161
  หมู่ที่ 7 บ้านน้อย ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120